מבצע צבאי

לקראת מלחמת ששת הימים הכריז הרבי מליובאוויטש על "מבצע תפילין", ומאז הוסיף עוד מבצע ועוד מבצע, עד ל"עשרת המבצעים" הידועים. 

 

למה חידש הרבי את המושג 'מבצע', ולא הסתפק ב'מצוות'? ראשית, הרבי רצה להחדיר תחושת צבאיות והתגייסות למערכה (כמו "טנק המבצעים"). מבצע פונה בעיקר לזולת – לא די בכך שאתה מניח תפילין, מה עם היהודי שאתה פוגש בעבודה? ועוד ועיקר, לְמבצע יש מטרה – עשרת המבצעים נועדו לזירוז הגאולה, לא רק להניח תפילין לעוד יהודי, אלא לעשות זאת מתוך תודעה שכך שנינו מביאים את המשיח (ועל החסיד-השליח לחוש יראת כבוד בפני יהודי ה'מתפתה' על ידיו להניח תפילין, ומגלה את טבע ה"יונה פותה" של עם ישראל). המבצע הראשון נועד בפירוש לנסוך אמונה ובטחון בה' בקרב העם בכלל וחיילי ישראל בפרט. "הכל הולך אחר הפתיחה", וכל המבצעים ממשיכים את קו הבטחון המוביל לנצחון.

הרבי לא הסביר את תבנית עשרת המבצעים, אבל 'שקוף' שהם מכוונים כנגד עשר הספירות, וההקבלה מוסיפה ממד פנימי לכל מבצע ומאחדת אותם לתמונה שלמה:

"מבצע תורה" – הוספה בלימוד והשפעה על הזולת לקבוע עתים לתורה (אפילו דקות ספורות) – שייך לחכמה, "אורייתא מחכמה נפקת".

"מבצע תפילין" שייך לבינה, כמבואר באריז"ל (והשפעתן על הנצחון הלוחמים היא בסוד "שכל את ידיו", ממח הבינה בשמאל לבטחון-נצח שבימין, כידוע היום בגוף). גם בנות ישראל שייכות למבצע הזה, הן בדאגה שבני המשפחה יניחו תפילין מהודרות (וברכישת תפילין לחיילים) והן בכוונת המצוה הפנימית.

ב"מבצע אהבת ואחדות ישראל" הרבי הדגיש שיש להוסיף ל"אהבת ישראל" גם "אחדות ישראל" – חבור ויחוד פנימי השייך לדעת.

"מבצע נרות שבת קדש" כנגד החסד – האור בבית היהודי (בסוד מנורת המקדש שבדרום-חסד).

"מבצע כשרות" כנגד הגבורה, זהירות ודקדוק בכשרות המאכלים מתוך יראת שמים (בסוד שלחן לחם הפנים שבצפון-גבורה).

"מבצע טהרת המשפחה" כנגד התפארת. על האשה נאמר "כתפארת אדם לשבת בית", היֹפי הפנימי של הבית היהודי הנובע משמירת הטהרה (בסוד מזבח הקטרת שבמרכז-תפארת).

"מבצע חינוך" – המשכת נצחיות עם ישראל מדור לדור – כנגד הנצח.

מבצע "בית מלא ספרים" כנגד ההוד. ספרי-הקודש, מעבר ללימוד, הם ההוד וההדר הבית, מתוך תחושת הודאה תמימה באמת הכתובה בהם.

"מבצע צדקה" כנגד היסוד, הצדיק המשפיע לזולת.

"מבצע מזוזה" – שומרת הבית והפתח (שני כינויי מלכות) – כנגד המלכות.

אחרי הכל מגיע "מבצע משיח" – כל הפעילות שלנו היא תחת כותרת קידום עם ישראל והעולם כולו לגאולה – כנגד הכתר. כשנקיים את עשרת המבצעים שלנו, יעשה הקב"ה את המבצע האחרון – ה"חד ולא בחושבן" – ויביא לנו את המשיח.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION