יבנה המקדש

מי יבנה את בית המקדש השלישי? אנו מכירים שתי תשובות עיקריות, סותרות לכאורה: אנחנו נבנה את המקדש, ה' יבנה את המקדש.

מצד אחד, בניין המקדש הוא מצוה בתורה, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"[א], ככל תרי"ג המצוות שעלינו לעשותן (כאשר קיום מצוה זו החל בעשיית המשכן בידי משה רבינו, ויתקיים בשלמות בבית השלישי[ב]). איננו יכולים לפטור עצמנו מקיום המצוה ב'תירוץ' שהקב"ה יעשה, והרי "אין סומכין על הנס"[ג] (יתרה מזו, יתכן שמקדש שנעשה בדרך נס גמור פסול לעבודה[ד])! בפרט, בניין המקדש הוא מתפקידי המשיח, מלך בשר ודם שיוביל את בניין המקדש, כמו המלך שלמה בשעתו, כמודגש בדברי הרמב"ם[ה] (והוכחות לכך מדברי חז"ל[ו]).

מצד שני מצינו בדברי חז"ל שהבית השלישי יבנה באופן נסי, בידי שמים: "מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים, שנאמר 'מקדש ה' כוננו ידיך'"[ז]. וכך מוסבר שבית ראשון ובית שני לא התקיימו כיון שנבנו בידי אדם, אבל "לעתיד לבוא כתוב 'בונה ירושלים ה'', הוא ולא אחר, ולבניין זה אנו מצפים ולא לבניין של אדם שאין בו קיום כלל"[ח].

יש כמה דרכים ליישב בין המקורות[ט]. ודאי שמבחינת ההלכה המצוה אכן מוטלת עלינו כאשר מתאפשר קיומה, אך איננו יודעים כיצד יהיו הדברים בפועל ויתכנו דרכים שונות המשלבות בין המעשה האנושי לסיוע האלוקי, כמו שנאמר על המשכן שמשה הקימו אך באמת הוא "הוקם מאליו"[י] (ועל הופעת הגאולה והגואל בכלל נאמר "זכו, עם ענני שמיא [בדרך נס]. לא זכו, עני ורכב על חמור [בדרך הטבע]"[יא]).

בעומק: שלמותו ונצחיותו של הבית השלישי תלויות בהיותו מעשה אדם ומעשה שמים גם יחד! זהו גילוי אלוקי נעלה, הנמשך ב'אתערותא דלעילא', למעלה מגבולות ומגבלות העולם. אך התכלית היא השראת השכינה במעשה ידינו, לא כגילוי אלוקי הנתפס 'מחוץ' לאדם עצמו (נס האונס את האדם העלול לנוס ממנו), אלא בהזדככות האדם עד שהקב"ה מופיע דרכו ממש. כך המקדש הוא בו-זמנית "מעשה ידי צדיקים"[יב] ומעשה שמים, "מקדש א-דני כוננו ידיך". התודעה של בוני המקדש היא ענוה ושפלות בפני ה', וכך הם מזדככים וזוכים לפעול בשמו ומכוחו (כידו הארוכה).

בניין המקדש הוא היעוד המופלא וגם המשימה הלאומית הגדולה שלנו, ויש לראותו בתוך התמונה הגדולה והשלמה של הגאולה וימות המשיח: מתוך חזרה בתשובה-מאהבה אל ה' ואל תורתו, בהנהגה מלכדת ומתוקנת החותרת לבניין המקדש ותיקון עולם במלכות ש-די. "וְעַבְדִּי דָוִד מֶלֶךְ עֲלֵיהֶם וְרוֹעֶה אֶחָד יִהְיֶה לְכֻלָּם וּבְמִשְׁפָּטַי יֵלֵכוּ וְחֻקֹּתַי יִשְׁמְרוּ וְעָשׂוּ אוֹתָם... וְנָתַתִּי אֶת מִקְדָּשִׁי בְּתוֹכָם לְעוֹלָם"[יג].

 נערך ע"י יוסף פלאי, לפי המאמר 'מי יבנה את הבית השלישי', מלכות ישראל ח"ג (וראה בספר 'אל גבעת הלבונה', בפרק 'מעשה ידי צדיקים').

[א] שמות כה, ח.

[ב] ראה רמב"ם הלכות בית הבחירה פ"א.

[ג] פסחים סד, ב ("לא סמכינן אניסא", עיי"ש). קידושין טל, ב ("לא סמכינן אניסא"). וראה אנצ"ת ערך אין סומכין על הנס, וש"נ.

[ד] ראה מנחות סט, ב "חיטין שירדו בעבים", ובמפרשים שם.

[ה] הלכות מלכים פי"א "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש" וכו'. שם ה"ד "ואם יעמוד מלך מבית דוד... אם עשה והצליח... ובנה מקדש במקומו". וראה הלכות מעשה הקרבנות פ"ב הי"ד "בימי המלך המשיח כשיבנה בית שלישי". הלכות פרה אדומה פ"ג ה"ד "והעשירית יעשה מלך המשיח מהרה יגלה".

[ו] ירושלמי מגילה פ"א הי"א ("לכשיתעוררו הגליות שהן נתונות בצפון ויבואו ויבנו בית המקדש שהוא נתון בדרום"). בראשית רבה סד, י (מעשה התחלת בניין המקדש בימי רבי יהושע בן חנניה). ועוד.

[ז] רש"י סוכה מא, א ד"ה אי נמי.

[ח] זהר ח"ג ריג, א (בתרגום חפשי).

[ט] ראה לקוטי שיחות חי"א עמ' 98, 185. חי"ג עמ' 84. חי"ח, שיחת מסעי בין המצרים.

[י] רש"י שמות טל, לג. וכן לגבי המנורה, רש"י שמות כה, לא (וראה גור אריה שם "דודאי צריך להראות למשה עד שידע והבין תבנית המנורה, ואז היה מתחיל במעשה המנורה, ונעשית מאליה. ומכל מקום היה צריך למעשה משה, כי לישראל צוה לעשות אותה, ולא שתהיה לגמרי על ידי מעשה ה'. ולפיכך היה צריך להבין תבנית המנורה, דאם לא כן איך יתחיל לעשות, וכאשר התחיל לעשות גמר השם על ידו. וכל הפעולות שבאים מלמעלה צריך שיעשה האדם למטה" וכו').

[יא] סנהדרין צח, א.

[יב] כתובות ה, א, עיין שם.

[יג] יחזקאל לז, כד-כו.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION