רבי שמואל מקאמינקא | מנהיג בגיהנם

 

"אני במיטת חוליי שמח יותר מהם..." עניין השפלות והשמחה הכרוכים יחד שזורים לאורך ימיו של הצדיק רבי שמואל

רבי שמואל מרבינו מקאמינקא-מירופול נולד בשנת תקל"ח, או תקל"ט, לרבי משה אהרן בנו של רבי צבי הירש מקאמינקא. היה תלמידם של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא ורבי משה צסיס מצ'ונדוב, וזכה להערצתם של רבי משה צבי מסאווראן ושל רבי ישראל מרוז'ין. מילא את מקום סבו כרב ואדמו"ר בקמינקא ומאוחר יותר במירופול, לאחר ציווי רבו ה'אוהב ישראל' מאפטא. מסופר כי בעת שהיה מקבל פיתקא נהג לומר: 'מדוע הכריח אותי האפטער רב להיות אחראי לצרות ישראל? מילא, אם כבר שלח אלי, אני מברכך שהשי"ת יעזור לך במהרה שלא תבוא עוד לצער אותי', וכך פעל ישועות. בין השאר, התפרסם רבי שמואל גם כמוציא דיבוקים. תורתו נדפסה בספרים "שני המאורות" ו"בית שמואל". נפטר בי' באייר תר"ג.

 הרה"ק רבי שמואל מקאמינקא היה תלמידו של הרה"ק מאפטא זי"ע. לימים אמר לו הרה"ק מאפטא שיקבל עליו להיות מנהיג בישראל, וסירב לו ולא הסכים בשום אופן. אמר לו הרה"ק מאפטא שיחשוב בדעתו שלהיות מנהיג בישראל הוא גיהנום, וצריך לילך לגיהנום עבור כלל ישראל. כששמע את דבריו, הסכים לקבל עליו את ההנהגה באומרו: בשביל גיהנום אני לוקח את ההנהגה.
הוא סבל הרבה יסורים וחלאים, ופעם שלח בעת חליו להרה"ק מרוז'ין שיתפלל בעדו. אמר הרה"ק מרוז'ין: מה אעשה לו? 'ואהבת לרעך' הוא אצלו גדול יותר מ'כמוך'. היינו שאהבת ישראל גדולה אצלו מאהבת עצמו, ומקבל על עצמו היסורים של כל אחד מישראל.
(מזקנים אתבונן [סלונים] מערכת רבי שמואל מקמינקא)

 מה מחפש המנהיג בגיהנם? אפשר לומר שזהו ביטוי מליצי אודות הסכנה הגדולה שבנטילת אחריות כזו. אולם מדברי הרבי מאפטא, הכורך יחד את ההנהגה והגיהנם כדבר אחד ממש, ומאהבת ישראל הגדולה שניחן בה תלמידו, משתקף פירוש אחר: המנהיג הולך לגיהנם, ודר ממש בתוכו, כדי להוציא את היהודים שהגיעו לשם... כך אפשר לפרש גם את אמרת חז"ל (קידושין פב.), "טוב שברופאים לגיהנם". הרופא הטוב הוא זה המוכן לרדת לגיהנם עבור מטופליו.

הירידה לגיהנם פירושה גם הזדהות מלאה עם היושבים שם, ותחושה כי אני אחד מהם ואף הגרוע שבהם. אדמו"ר הזקן המשיל את הצדיק למנוף, שבכדי להרים בעזרתו מבנה יש להכניסו מתחת לקומה התחתונה ביותר. על ידי השפלות שלו, נכנס הצדיק מתחת לרשע הגדול ביותר ומרומם אותו, ואגב כך מתרומם הצבור (צדיקים בינונים רשעים) כולו.

את חשיבותה של השפלות והענווה אצל רבי שמואל, ניתן לראות מפירושו על הפסוק בתהילים "מה אשיב לה'". "אשיב" על פי הרבי מקאמינקא, פירושו גם "אשוב", כיצד אשוב בתשובה ואחזור לריבונו של עולם? רק ב"מה" שלי, בהכרה שאני כלום והוא הכל. כמובן שכאשר חשים כך, מבינים כי הכרה זו הינה גם הדבר היחיד שיש בידי האדם להשיב ולתת לה', כפשט הפסוק. באווירת ימי הספירה שאנו בעיצומם, כך גם "אשיב לה' כל" דהיינו תיקון נ' שערי בינה של ספירת העומר, המתרכזים ביסוד הנקרא "כל בשמים ובארץ". נוסף לכך, המילה המיוחדת תגמולוהי עולה 500, "פרו ורבו". הגמול בגדול ביותר הניתן משמים הוא בריבוי ילדים בגשמיות וברוחניות, כתלמידים וחידושי תורה רבים.

למרבה הפלא, הגימטריא של תחילת הפסוק רומזת לתכונתו השנייה של רבי שמואל, עליה העיד רבי ישראל מרוז'ין: "מה אשיב להוי'" עולה ואהבת. בציווי זה נכללות כאחד שתי אהבות: אהבת ישראל בפסוקים "ואהבת לרעך כמוך" ו"ואהבת לו [לגר] כמוך", ואהבת ה' ב"ואהבת את ה' אלקיך", ביטוי המופיע פעמיים במשנה תורה. הדרך בה מגיעה תחושת הביטול לידי ביטוי, היא באהבה גדולה לה' ולאהוביו – ישראל והגרים.

לסיום נעיר, כי שפלות והקרבה עצמית כפי שהיו לרבי שמואל, אין בהם שמץ של עצבות ומסכנות. מסופר (מזקנים אתבונן שם), כי בליל שבת אחד חלה הצדיק עד כדי כך שבית החזה שלו התנפח, ולא היה יכול להתפלל בציבור. תלמידיו, שרצו לשמחו, נעמדו תחת חלונו לאחר ערבית של שבת ושרו. נענה רבי שמואל בבדיחות: הם שרים, ואינם יודעים כי אני במיטת חוליי שמח יותר מהם...  על חשיבות השמחה בעיני הצדיק יעיד גם הסיפור הבא (סיפורי חסידים, פרשת וירא):

 בִתו של הרב הקדוש רבי שמואל מקאמינקא, הייתה בתחילה עקרה. נזדמן פעם אחת לעיר קאמינקא הצדיק רבי רפאל  מבארשיד ז"ל, ורבי שמואל אינו בביתו אז. נמלכה ביתו והלכה להצדיק האורח, וביקשה שיברך אותה שתלד. אמר לה הצדיק: סגולה לבנים היא שמחה.  כשבא הרב הקדוש רבי שמואל לביתו, סיפרה לו בִתו את דברי הצדיק. אמר לה אביה: דבר זה למד הצדיק מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים: מן התורה, שנאמר "ותצחק שרה", ואחר כך ילדה את יצחק; מן הנביאים, שנאמר "רני עקרה"; ומן הכתובים, שנאמר "אם הבנים שמחה".
שאלה בִתו: כיון ששרה צחקה לשם סגולה, למה זה התרעם עליה הקדוש ברוך הוא? השיב אביה: סגולה צריכים לעשות כשצדיק מבטיח. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא בעצמו מבטיח, אין צורך בסגולות.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION